Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Ochrona danych osobowych „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”

Polityka ochrony danych osobowych strony czasopisma

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”), Archiwum Narodowe w Krakowie informuje, że:

 1.  Administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika w celach kontaktowych z Redakcją jest Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E.
 2.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Narodowym w Krakowie – e-mail: iod@ank.gov.pl, tel.: 12 370 56 31.
 3.  Dane osobowe podane przez użytkownika w celach kontaktowych z Redakcją są przez Archiwum przetwarzane wyłącznie do celów odpowiedzi na przesłane zapytania.
 4.  Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
  – mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do tego z mocy prawa,
  – nie będą podlegały profilowaniu,
  – nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zapytania.
 6.  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
  – żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Archiwum z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania danych osobowych,
  – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby – przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7.  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika można przesłać e-mailem na adres: iod@ank.gov.pl, pocztą tradycyjną na adres: Archiwum Narodowe w Krakowie, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Archiwum przy ul. Rakowickiej 22E w Krakowie. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczenie lub niemożliwość udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 8.  Dane osobowe podane przez użytkownika w celach kontaktowych będą przetwarzane przez Archiwum do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Polityka ochrony danych osobowych autorów tekstów publikowanych w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”

Zasady przetwarzania danych osobowych przekazywanych Redakcji w toku procesu wydawniczego przez autorów tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie są określone w umowach wydawniczych podpisywanych z tymi autorami. Odpowiednie zapisy znajdują się w załączanej każdorazowo do umowy wydawniczej z autorem informacji o przetwarzaniu danych osobowych (docx, 20KB). Pełne wzory umów są dostępne w zakładce Dla autorów.