Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Przebieg procedury recenzowania w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”

  1. Redakcja czasopisma dokonuje oceny formalnej nadesłanego tekstu (więcej informacji o tym etapie prac znajduje się w zakładce Dla autorów, rozdział Proces wydawniczy). W przypadku jego akceptacji, informuje o tym fakcie autora, usuwa z artykułu jego dane identyfikacyjne i przekazuje tekst do recenzji.
  2. Do oceny każdego tekstu naukowego powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst.
  3. W toku procesu wydawniczego Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów. Lista zbiorcza recenzentów współpracujących przy wydaniu danego tomu znajduje się w każdym tomie czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma, w zakładce Recenzenci.
  4. Recenzowaniu podlegają: artykuły, miscellanea i wydawnictwa źródłowe publikowane w czasopiśmie. Recenzje nie obejmują natomiast: wspomnień pośmiertnych, recenzji i omówień oraz sprawozdań zamieszczanych w dziale Kronika.
  5. Recenzje wykonuje się (od t. 18 czasopisma) w modelu podwójnie anonimowym, czyli takim w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  6. Przy sporządzaniu recenzji przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesów pomiędzy autorem i recenzentami. Przez konflikt interesów rozumie się: podległość zawodową, współpracę naukową w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji, bezpośrednie relacje osobiste, czy inne relacje, które mogą zakłócić recenzentowi bezstronną ocenę. Opis powinności etycznych recenzenta znajduje się w zakładce Zasady etyki publikacji, rozdział Zasady etyki dla recenzentów.
  7. Recenzje sporządza się na formularzu recenzji (docx, 16KB). Wypełnione formularze recenzenci przekazują do Redakcji drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio do siedziby Redakcji.
  8. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku sytuacji spornej o odrzuceniu lub przyjęciu artykułu do publikacji decyduje Rada Naukowa czasopisma.
  9. Redakcja informuje autora o wyniku recenzji i przesyła mu je do wglądu, w zanonimizowanej formie. Następnie autor ma obowiązek uwzględnić sugestie i uwagi recenzentów i zmodyfikować i uzupełnić tekst w terminie wyznaczonym przez Redakcję.

Informacje na temat zasad przygotowania tekstów do publikacji oraz przebiegu procesu wydawniczego znajdują się w zakładce Dla autorów.