Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Informacje o „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”

nr ISSN 1233-2135, e-ISSN 2720-0833

punkty MEiN: 20

Opis czasopisma, jego misja i cele

„Krakowski Rocznik Archiwalny” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1995 r. Wydawcą czasopisma jest Archiwum Narodowe w Krakowie. Publikowane są w nim teksty o tematyce historyczno-archiwalnej. Dotyczą historii Krakowa i całej Małopolski oraz nauk pomocniczych historii, w szczególności archiwistyki.

Celem czasopisma jest wspieranie badań dotyczących tych zagadnień. Równie ważny jest dla nas rozwój i integrowanie środowiska badaczy przez tworzenie dogodnego forum ogłaszania wyników badań i polemik. Rocznik udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową.

Stałymi działami czasopisma są: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, a także recenzje i omówienia oraz kronika.

Teksty są publikowane w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Do tekstu w języku obcym dołącza się streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim (oraz ewentualnie dodatkowo w innym języku obcym). Natomiast do tekstu w języku polskim – streszczenia w języku polskim i angielskim.

Główną (pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane, jakkolwiek wszystkie tomy dostępne są online w otwartym dostępie.

Historia czasopisma

Pierwszy tom „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” ukazał się w 1995 r. W słowie wstępnym, Sławomir Radoń, dyrektor Archiwum Państwowego w Krakowie i pierwszy redaktor naczelny, nakreślił cele, jakie przyświecają nowemu wydawnictwu:

„Podejmując decyzję publikowania własnego rocznika pragniemy nawiązać do świetnych tradycji wydawniczych archiwów krakowskich, sięgających schyłku XIX w. Szczególnie środowisko naukowe skupione wokół Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa, w okresie przed I wojną światową i w dwudziestoleciu międzywojennym, może poszczycić się imponującym dorobkiem w zakresie publikacji: pomocy archiwalnych, źródeł, monografii i artykułów opartych o bezcenny zasób przechowywany w budynku przy ul. Siennej 16.”

Do Komitetu Redakcyjnego zaproszono Wiesława Bieńkowskiego, Krystynę Jelonek-Litewkę, Marię Kocójową, Wacława Kolaka, Ludwika Łysiaka, Janinę Stoksik i Teresę Zielińską. Natomiast Sekretarzem Naukowym została Bogusława Czajecka.

Przez lata skład Komitetu Redakcyjnego (od 2015 r. działającego jako Rada Naukowa) ulegał zmianom (zobacz zakładka Rada Naukowa). Zmieniali się też redaktorzy naczelni oraz sekretarze naukowi czasopisma (więcej informacji znajdziesz w zakładce Redakcja).

Analizując pierwszą dekadę istnienia „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” Maria Kocójowa stwierdziła: „Systematyczne starania o wypełnianie zadań postawionych przy zakładaniu KRA, mające odbicie w pierwszych dziesięciu rocznikach pozwalają na potwierdzenie potrzeby utworzenia nowego czasopisma oraz umocnienia obecności KRA w świadomości archiwistów i historyków. Na pozytywną ocenę zasługuje: sformułowanie i wypełnianie misji, zaangażowanie autorów i redakcji, rozmach i jakość publikacji w artykułach i materiałach źródłowych, opartych o poprawny warsztat historyczny, a w części dokumentacyjnej – o rzetelne informacje.”

W 2020 r. czasopismo obchodziło 25-lecie istnienia. W ciągu ćwierć wieku opublikowało kilkaset tekstów – artykułów, edycji źródeł, wspomnień i sprawozdań. Omawiają one zagadnienia związane z archiwistyką i historią Krakowa i Małopolski od czasów najdawniejszych po współczesne. Do tej pory na łamach „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” zaprezentowało swój dorobek naukowy ponad 170 autorów. Z okazji jubileuszu Redakcja opracowała „Spis zawartości tomów 1-25 (1995-2019)” Krakowskiego Rocznika Archiwalnego, dostępny w zakładce Tomy online.

Perspektywy

Mamy nadzieję kontynuować tradycje zapoczątkowane w 1995 r. i ciągle rozwijać nasze czasopismo.

Planujemy stale zwiększać jego widoczność i rozpoznawalność w Internecie. Przede wszystkim publikować Rocznik w dostępnych bazach danych, otwartych repozytoriach i na cyfrowych platformach czasopism. Indeksowanie zawartości czasopisma w bazach i katalogach internetowych korzystnie wpłynie na jego wykorzystanie.

Zachęcamy do współpracy wszystkich autorów i recenzentów, których zainteresowania badawcze są spójne z profilem i tematyką naszego czasopisma.